Notice: Constant SEND_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 102

Notice: Constant USER_EXIST_TEXT already defined in /home/hermesco/www/root/includes/lang/bg/lang.php on line 192
HERMES CONSULTING ::: Начало » Застраховки » Финансови рискове » Застрахователни гаранции
НачалоЗастраховкиФинансови рисковеЗастрахователни гаранции Български  /  English
 
Застрахователни гаранции

Основната разлика между банките и застрахователните компании в областта на гаранциите е в оценката на риска и вследствие на това в различните изисквания за обезпечаване на този риск. Докато една банка може да изиска до 100% обезпечение за издаването на гаранция, застрахователните компании я предлагат без обезпечение или максимално срещу 40% от гаранционната сума. Друга съществена разлика се явява в размера на възнагражденията /лихви, премии/ при предоставянето на тази услуга.

Видове застрахователни гаранции:

Гаранция за добро изпълнение (Maintenance Bond)

Тази гаранция служи като неустойка при некачествено изпълнение. Гаранционната сума възлиза по принцип на 3 до 10% от общата сума на поръчката. Чрез връчването на документа за гаранция на възложителя изпълнителят може да освободи депозираните за обезпечение на евентуални рекламации парични средства. По закон тази гаранция влиза в сила след пълното изплащане на крайната сметка, включително и на депозита. Валидните срокове се определят от договора за строеж. Обърнете внимание, че възложителите често, въпреки споразумението за срок на гаранцията за добро качество, изискват издаването на безсрочна гаранция. Това обаче не променя срока на гаранцията.

Гаранция за изпълнение на договора (Performance Bond)

Гаранцията за изпълнение на договора служи за подсигуряване, че изпълнителят ще изпълни договорните задължения, които е поел към възложителя докато трае изпълнението до приемането на обекта.

Гаранция за изпълнение по договор (Performance Bond)

Гаранцията за изпълнение по договор обезпечава добросъвестното изпълнение на задълженията на изпълнителя към възложителя, произтичащи от сключения договор (Изпълнение, качество, плащания, обезщетения и т.н.).

Гаранция за авансови плащания (Advance Payment Bond)

Ако възложителят направи авансово плащане към своя изпълнител – например за покриване на разходи за закупуване на материал – рискът от загуба на това авансово плащане (например поради изпадане на изпълнителя в несъстоятелност) се покрива от гаранцията за авансово плащане.

Тръжна гаранция (Bid Bond)

Включва гаранции за участие в търгове и конкурси и гаранции за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки. Гаранциите за участие в търгове и конкурси гарантират, че фирмата участник в търга или конкурса, ще заплати тръжната или конкурсна цена в посочените срокове. Гаранциите за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки касаят участието на фирми в процедури по възлагане на обществени поръчки, съгласно Закона за обществените поръчки.

Митническа гаранция

Митнически гаранции се издават в полза на митницата за обезпечаване на митни сборове и други дължими от клиента суми по транзитиране, внос и износ на стоки през границата.

 

ХЕРМЕС КОНСУЛТИНГ

София 1000
ул.Иван Вазов №42, ет.2, ап.6
Тел./Факс: +359 2 986 34 83
                    +359 2 980 32 24
Факс: +359 2 989 66 82
E-mail: office@hermesco.com

Валутни курсове
Hermes Consulting
Бюлетин
   
 
   
   © 2007 Hermes Consulting